Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zso4.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zso4.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
- dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zso4.gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Urbanek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 270 55 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zso4.gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zso4.gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostki wchodzące w skład zespołu:

Przedszkole Miejskie nr 36 (PM36), budynek przy ulicy Sztabu Powstańczego 56c
Szkoła Podstawowa nr 4 (SP4), budynek przy ulicy Orląt Śląskich 25
VII Liceum Ogólnokształcące, budynek przy ulicy Orląt Śląskich 25.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynkach nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników - dane kontaktowe:

tel.: 32 270 55 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników - dane kontaktowe:

tel.: 32 270 55 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkami jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest także poprzez wsparcie pracowników - dane kontaktowe:

tel.: 32 270 55 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na dzieci/uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt:

tel.: 32 270 55 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.